ELLAB (ĐAN MẠCH) - THIẾT BỊ THẨM ĐỊNH NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, ÁP SUẤT, CO2,...

OPSIS LIQUIDLINE (THUỴ ĐIỂN) - THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐẠM, BÉO, XƠ

SERA (ĐỨC) - TEST KIT KIỂM TRA NƯỚC NUÔI TÔM, CÁ - THỨC ĂN CÁ CẢNH

YUANCHANG (ĐÀI LOAN) - THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, MÁY ÉP BÙN